Vítejte v Odbytovém družstvu eBIOneta

Jak funguje eBIOneta

eBIOnet@ je sdružení (KLASTR) právnických a fyzických osob, které propojuje výrobce a spotřebitele díky unikátnímu obchodnímu modelu, který zkracuje a zefektivňuje cestu od výrobce ke spotřebiteli.

 • Systém prodeje přes Odbytové družstvo eBIOneta

   

  Družstvo je tvořeno sítí Odbytových středisek  www.ebioneta.net , které mají účetně jeden centrální sklad. Produkty do centrálního skladu jsou nakupovány Odbytovým oddělením družstva na základě dodavatelských velkoobchodních smluv od externích dodavatelů.  Prodej všech produktů Odbytového družstva probíhá výhradně objednávkou u příslušného Odbytového střediska.

  Po proběhnutí každého obchodního případu je připsána příslušnému středisku odměna ve formě kreditu dle příslušného ceníku. Každé Odbytové středisko spravuje na základě smluvního vztahu konkrétní družstevník, který má právo disponovat s připsanými kredity. Může tyto kredity použít jako slevu při další objednávce u tohoto střediska, nebo mu budou vyplaceny.

  Dle stanov Odbytového družstva eBIOneta se může stát členem pouze ten, který je autorizován stávajícím členem. Má to dva důvody. Tvoří se tak jasná struktura odbytové sítě a každý člen má supervizora, který ho proškolí a dohlédne na něj, aby neporušoval Stanovy družstva. Případně navrhne jeho vyloučení.

  Členové družstva mohou být různí. Právnické i fyzické osoby, plátci i neplátci DPH, případně cizinci. Proto se se odbytová činnost provádí pomocí Odbytových středisek jménem Odbytového družstva eBIOneta, které je plátcem DPH.

   Kontrolní komise družstva v čele s nejvyšším orgánem, který tvoří dle Stanov - Členská schůze zajišťují důsledné dodržování souladu činnosti družstva ve vzahu ke všem platným zákonům. 

  Předpokládá se, že člen družstva bude mít snahu si objednávat ve svém vlastním středisku, které spravuje, aby zpětně dosáhl na středisku přidělené kredity.

  Sleduje se kumulovaný obrat střediska, včetně jemu příslušející odbytové sítě. Na základě kumulovaného obratu je středisko zařazeno do Odbytového prahu. Čím je větší kumulovaný obrat, tím je středisko zařazeno do vyššího obratového prahu P1-P6. Vyšší obratový práh vrací více kreditů z proběhlého obchodu, které lze uplatnit jako slevu u další objednávky. To by mělo motivovat k rozšiřování vlastní odbytové sítě.

   

   

  Postup získávání nového družstevníka s vlastním střediskem:

  Potenciální družstevník a uživatel systému provede REGISTRACI a případně i objednávku nějakého produktu ve středisku jiného správce střediska.

 • Tímto se mezi nimi vytvoří nezávazná obchodní vazba. Systém ho zaeviduje s příslušnou vazbou na správce střediska. Registrovanému členovi se následně otevře kompletní sortiment odbytové sítě. Další objednávky lze provádět pouze přes středisko, kde byla provedena registrace.

 • V případě, že se bude chtít stát družstevníkem, bude moci požádat o autorizaci vstupu do družstva přednostně toho správce, u kterého provedl první objednávku. Proběhne autorizace a novému členovi bude zřízeno vlastní Odbytové středisko. Zprovoznění Odbytového střediska spočívá ve vytvoření účtu v družstevním eshopu. Pomocí tohoto svého subeshopu, bude moci provádět jménem svého střediska odbytovou činnost a výběr kreditů.

Kontaktní formulář